ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจุรีมาศ ลาภบุญเรือง
ตำแหน่งครู คศ.1