ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวดลฤดี เพ็ชร์ชะ
ตำแหน่งครู คศ.1