ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวยุวภรณ์ แสนจำหน่าย
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 087-6998412