ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวกัลย์สุดา แป้นแก้ว
ตำแหน่งครู คศ.1