ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายกาญจนพงษ์ เกิดประเสริฐ
ตำแหน่งครู คศ.3