ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจุฑามาศ เสมสวัสดิ์
ตำแหน่งครู คศ.2