ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕