ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Smart Program (โครงการห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566 (3 มี.ค. 66)
ผลการประเมินความพร้อมนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องพิเศษ English Program (EP) Intensive English Program (IEP) (14 ก.พ. 66)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อม เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2566 (10 ก.พ. 66)
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อม เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ Intensive English Program ปีการศึกษา 2566 (10 ก.พ. 66)
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ (7 พ.ย 65)
แจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Demand (24 ส.ค. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (22 มิ.ย. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามการสถานศึกษา (14 มิ.ย. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (14 มิ.ย. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา (STEMLAB) (10 มิ.ย. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำการพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนและจัดทำห้อง STEAM ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการคัดเลือก (7 พ.ค. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ Smart Program โดยวิธีคัดเลือก (9 เม.ย. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ Intensive English Program โดยวิธีคัดเลือก (9 เม.ย. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารหลักสูตรและดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ โครงการ English Program โดยวิธีคัดเลือก (9 เม.ย. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและสร้างห้องน้ำอาคารรวมใจพัฒน์ (7 เม.ย. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 (โดยวิธีการคัดเลือก) (18 มี.ค. 65)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก (23 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 (23 มี.ค. 64)

เว็บหน่วยงาน

บริการ E-Service

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างองค์กร
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
    หน่วยงาน
    4.1 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี
    พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับทบทวน)

5. ทิศทางการจัดการศึกษา
    5.1 วิสัยทัศน์
    5.2 พันธกิจ
    5.3 เป้าประสงค์
    5.4 ค่านิยมองค์กร
6. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
1. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
2. ภาพกิจกรรม
3. ข่าวประชาสัมพันธ์
4. ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
2. Q&A (ถาม-ตอบ) 
3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
4. Social Network
    4.1 Facebook
    4.2 YouTube
    4.3 Website www.pts.ac.th

การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    1.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ของเจ้าหน้าที่

2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
3. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ
    ให้บริการ

5. บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการดำเนินงาน
1. แผนการดำเนินงานประจำปี
    1.1 ปีงบประมาณ 2563
    1.2 ปีงบประมาณ 2564
    1.3 ปีงบประมาณ 2565
2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม
    2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
    2.2 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    3.2 ปีงบประมาณ 2563
    3.3 ปีงบประมาณ 2564
    3.4 ปีงบประมาณ 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1. การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้
    จ่ายงบประมาณประจำปี
    1.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
    1.2 ประจำปีงบประมาณ 2565

2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
    งบประมาณ

    2.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
    รอบ 6 เดือน

    2.2 ประจำปีงบประมาณ 2565
    รอบ 6 เดือน

3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
    ประจำปี

    3.1 ปีงบประมาณ 2563
    3.2 ปีงบประมาณ 2564

การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคลประจำปี
    งบประมาณ 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดการพัสดุ
1. แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการ
    จัดหาพัสดุ

2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อ
    จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    2.1. ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
3. สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
    พัสดุรายเดือน
    3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณ
    รอบ 6 เดือน

4. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการ
    จัดหาพัสดุประจำปี
    4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
    4.2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    1.1 นโยบายไม่รับของขวัญ
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    ประจำปี
    1.1 ปีงบประมาณ 2563
    1.2 ปีงบประมาณ 2564
    1.3 ปีงบประมาณ 2565
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
    การป้องกันการทุจริตประจำปี
    2.1 ปีงบประมาณ 2565
    รอบ 6 เดือน

3. รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    การทุจริตประจำปี
    3.1 ปีงบประมาณ 2563
    3.2 ปีงบประมาณ 2564

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
    การทุจริต

2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    และประพฤติมิชอบ

3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ปีงบประมาณ 2565

การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    ประจำปี

2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
    การทุจริต

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
    โปร่งใส

2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
    คุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 598
เมื่อวาน 1,414
สัปดาห์นี้ 2,012
สัปดาห์ที่แล้ว 7,952
เดือนนี้ 24,011
เดือนที่แล้ว 34,660
ปีนี้ 90,656
ทั้งหมด 650,887