ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน งบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (7 ก.ย. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน งบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (5 ก.ย. 66)
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว งบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (28 ส.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่คนงาน (8 ก.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 (28 มิ.ย. 66)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบเงินนอกงบประมาณ ปี 2566 (21 มิ.ย. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา (15 มิ.ย. 66)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบเงินนอกงบประมาณ (28 เม.ย. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (24 เม.ย. 66)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (20 เม.ย. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้อุปกรณ์กีฬา โดยซนะการเสนอราคาซื้อโล่รางวัลพร้อมกล่อง วิธีเฉพาะเจาะจง (15 ส.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชัดพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสแลนกันแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาโตมอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมไอเย็น โตยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโตยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 มี.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 66)
ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 66)

เว็บหน่วยงาน

บริการ E-Serviceการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้างองค์กร
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
       สารประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 : Q&A (ถาม-ตอบ)
O9 : Social Network
       Facebook
       YouTube
       Website www.pts.ac.th
O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน
O11 : แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O12 รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน  
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดการพัสดุ
O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O31 : ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 933
เมื่อวาน 1,212
สัปดาห์นี้ 4,068
สัปดาห์ที่แล้ว 6,313
เดือนนี้ 19,980
เดือนที่แล้ว 45,999
ปีนี้ 293,226
ทั้งหมด 853,457