ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวัชราภรณ์ ชูเมือง
ตำแหน่งครู คศ.2